Cherish in tagalog. Free online English Tagalog (Philippines) dictionary. LingvoSoft free online English dictionary.

Cherish in tagalog Rating: 5,8/10 732 reviews

Cherish V. Savor

cherish in tagalog

Easily find words, specific letter combinations or expressions in the dictionary by using the search function. Cherish: The One Word That Changes Everything. For tips on how to get the most out of the dictionaries and to improve your translations. Americans prize their freedom emphasizes jealously safeguarding something considered precious. Choose the Right Synonym for cherish , , , , mean to hold in high estimation. Cherish - Meaning Pronunciation Word Wor l d. Sapagka't ako'y nagigipit sa magkabila, akong may nasang umalis at suma kay Cristo; sapagka't ito'y lalong mabuti: Gayon ma'y ang manatili sa laman ay siyang lalong kinakailangan dahil sa inyo.

Next

Cherish V. Savor

cherish in tagalog

To esteem is to feel respect combined with a warm, kindly feeling. Watch more videos for more knowledge What Is The Meaning Of The Word Cherish? Some highlights include a convenient auto complete function, word tips, an in-line Thesaurus and instant reverse-translation. Comment: Can you add one or more sentences here on freedom? Take enough food to keep you from getting hungry. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapatdapat sa evangelio ni Cristo: upang, maging ako ay dumating at kayo'y makita, o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan, na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mangagkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa evangelio; At sa anoman ay huwag kayong mangatakot sa mga kaaway: na ito sa kanila ay malinaw na tanda ng kapahamakan, datapuwa't tanda ng inyong pagkaligtas, at ito'y mula sa Dios; Sapagka't sa inyo'y ipinagkaloob alangalang kay Cristo, hindi lamang upang manampalataya sa kaniya, kundi upang magtiis din naman alangalang sa kaniya: Yamang taglay ninyo ang pakikipagbuno na inyong nakita rin sa akin, at ngayo'y nababalitaan ninyong taglay ko. Able to pronounce words, its innovative Text-to-Speech feature is built on advanced human voice modeling. And if I may say so, the Tagalog translation is nauseatingly cheesy.

Next

Free online English Tagalog (Philippines) dictionary. LingvoSoft free online English dictionary.

cherish in tagalog

. At sa pagkakatiwalang ito, ay aking nalalaman na ako'y mananatili, oo, at mananatili ako na kasama ninyong lahat, sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya; Upang managana ang inyong pagmamapuri kay Cristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking pagharap na muli sa inyo. Chuck celebrated life, and his memory will be cherished by those who were fortunate to celebrate with him. At ito'y idinadalangin ko, na ang inyong pagibig ay lalo't lalo pang sumagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala; Upang inyong kilalanin ang mga bagay na magagaling; upang kayo'y maging mga tapat at walang kapintasan hanggang sa kaarawan ni Cristo; Na mangapuspos ng bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo, sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Dios. Meaning of cherish The Association Cherish Cherish - The Association - with lyrics Meaning of cherish How to Pronounce Cherished Cherish Small Group Bible Study by Gary Thomas.

Next

Cherish V. Savor

cherish in tagalog

To appreciate is to exercise wise judgment, delicate perception, and keen insight in realizing the worth of something. To prize is to value highly and cherish. Generally, people don't cherish things just because they cost money; they cherish experiences that matter to them. I think of how wonderful my freedom is, and feel more alive than I have ever felt before. My shoes got stuck in the mud.

Next

Cherish V. Savor

cherish in tagalog

Nguni't kung ang mabuhay sa laman ay siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal, na aywan ko nga kung ano ang aking pipiliin. A powerful and sophisticated service, the Online Dictionaries provide millions of combined entries accessed via a smart, user-friendly interface that is second to none. If the word is not found, a list of possible entries beginning with the entered letters will appear. Ngayon ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng evangelio; Ano pa't ang aking mga tanikala kay Cristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretorio, at sa mga iba't iba pa; At ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon, na palibhasa'y may pagkakatiwala sa aking mga tanikala, ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitaing walang takot ang salita ng Dios. Magbaon ka nang di ka gutumin.

Next

Cherish V. Savor

cherish in tagalog

It's really difficult to translate the words since some of them have no literal translations in Tagalog. The modern and convenient way to manage your multilingual communication needs they provide both state of the art text-to speech capabilities and full English transcriptions so you will always know the correct pronunciation of any word. Sapagka't nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas, sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Cristo, Ayon sa aking maningas na paghihintay at pagasa, na, sa anoma'y hindi ako mapapahiya, kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Cristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan, o sa pamamagitan ng kamatayan. Cherish Meaning Meaning of Cherish in Hindi - HinKhoj Dictionary. And to make it even more convenient, it even remembers your preferred dictionary and translation history eliminating the need to select your preferred language pair and direction every time you use it. Bumaon ang sapatos ko sa putik.

Next

Journey Meaning

cherish in tagalog

As the prison buildings fade in my rear view mirror, I look forward to the peaceful ride ahead. Words starting with letter combinations will be displayed in the list below. ยป synonyms and related words: travel v. Cherish is emotional and can even be intellectual-- it means love, consider valuable. Sapagka't sa ganang akin ang mabuhay ay si Cristo, at ang mamatay ay pakinabang. Now you no longer need to speak out transcriptions - simply select a word and, with a touch of the screen, have your device pronounce it for you. Ako'y nagpapasalamat sa aking Dios, sa tuwing kayo'y aking naaalaala, Na parating sa bawa't daing ko, ay masayang nananaing ako na patungkol sa inyong lahat, Dahil sa inyong pakikisama sa pagpapalaganap ng evangelio, mula nang unang araw hanggang ngayon; Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa, ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo: Gaya ng matuwid na aking isiping gayon tungkol sa inyong lahat, sapagka't kayo'y nasa aking puso, palibhasa'y, sa aking mga tanikala at pagsasanggalang at sa pagpapatunay naman sa evangelio, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya.

Next

Unappreciated

cherish in tagalog

Type a word or cut and paste it from any application into the translation pane. Sapagka't saksi ko ang Dios, kung gaano ang pananabik ko sa inyong lahat sa mahinahong habag ni Cristo Jesus. Si Pablo at si Timoteo, na mga alipin ni Cristo Jesus, sa lahat ng mga banal kay Cristo Jesus na nangasa Filipos, pati ng mga obispo at ng mga diakono: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Tunay na ipinangangaral ng iba si Cristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo; at ng mga iba naman sa mabuting kalooban: Ang isa'y gumagawa nito sa pagibig, palibhasa'y nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng evangelio; Datapuwa't itinatanyag ng iba si Cristo dahil sa pagkakampikampi, hindi sa pagtatapat, na ang iniisip ay dalhan ako ng kapighatian sa aking mga tanikala. Many of us cherish our first cars, and later in life, we cherish the memories of those days, driving around with our friends. To value is to attach importance to a thing because of its worth material or otherwise. .

Next

Cherish

cherish in tagalog

. . . . . .

Next